|

Meppelse Saskia van der Meer hoog op kandidatenlijst BBB voor Tweede Kamerverkiezingen op 22 november

Meppel – De Meppelse Saskia van der Meer staat hoog op de kandidatenlijst van de Boeren Burger Beweging (BBB) voor de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november aanstaande. Saskia werkt momenteel als manager bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ze heeft ruim 25 jaar ervaring als zelfstandig onderneemster en heeft al diverse posities als voorzitter en bestuurder bij bedrijven en organisaties bekleed.
Zoals Saskia het zelf noemt, is zij haar hele leven al politiek geëngageerd. In de jaren ’80 was zij actief in de politiek in Staphorst, waar ze de jongste en lijstduwer op de lijst van de VVD was voor de gemeenteraadverkiezingen. Tevens heeft ze als commissielid het gemeenteraadslid ondersteund. Ze was jarenlang lid van de VVD, tot ze zo’n 6 jaar geleden dat lidmaatschap opzegde. Hierover zegt ze dat ze zich niet meer kon vinden in de wijze waarop ze hun eigen standpunten inwisselden voor het regeringspluche.
De BBB heeft ze gevolgd vanaf de opkomst. De (liberale) standpunten en de manier waarop Caroline van der Plas haar werk als volksvertegenwoordiger uitoefent spraken haar heel erg aan en deden haar 2 jaar geleden besluiten lid te worden.
Toen afgelopen zomer het kabinet viel, vond ze dat ze niet langer aan de kant kon blijven staan, maar invloed moest uitoefenen en zelf de handen uit de mouwen moest steken als ze wilde dat het anders moest. Zij gaf te kennen zich kandidaat te willen stellen voor de Tweede Kamerverkiezingen en dat werd door haar partij gehonoreerd en ze kan nu met trots zeggen dat ze BBB kandidaat is voor de Tweede Kamer.

Bespaar Lokaal kreeg de gelegenheid om Saskia te interviewen over haar visie op het huidige en toekomstige duurzaamheidsbeleid en wat ze kan betekenen voor haar eigen regio
Ten aanzien van duurzaamheidsmaatregelen is er een afname in de vraag naar isolatie, dubbel glas, zonnepanelen en in sommige regio’s zelf naar warmtepompen. Dit terwijl we in Nederland flinke doelstellingen te halen hebben ten aanzien van het milieu en het klimaat de komende jaren.
Volgens Saskia van de Meer is één van de oorzaken de onzekerheid over het afschaffen van de salderingsregeling. De overheid voert daarin geen consequent beleid en gedraagt zich hierin als een onbetrouwbare partner. Eerst worden mensen gestimuleerd om te investeren in zonnepanelen met een aantrekkelijke terugverdientermijn en vervolgens worden halverwege de spelregels veranderd. Ook vind Saskia dat de overheid veel te laat tot het besef is gekomen dat er ook een goede infrastructuur nodig is om al die opgewekte elektriciteit goed te kunnen verwerken. Momenteel loopt de netcapaciteit flink tegen zijn grenzen aan, waardoor er in diverse regio’s een stop is op toevoeging van zonnepanelencapaciteit. Dit is in een gevolg van nauwelijks investeren in uitbreiding van de netcapaciteit.
Dat energiebedrijven nu met terugleverheffingen komen voor consumenten, maakt het volgens haar nog complexer. “Al deze effecten maken dat mensen ontzettend onzeker worden en huiverig om te investeren in zonnepanelen en andere vormen van duurzaamheidsmaatregelen.”
De BBB wil de voorgestelde afbouw van de salderingsregeling zonne-energie tot tenminste 2030 opschorten, totdat 5 miljoen huishoudens hun zonnepanelen hebben terugverdiend. Daarnaast is de partij van mening dat er maximaal geïnvesteerd moet worden in een snelle uitbreiding van de Netcapaciteit. Eén van de eerste en belangrijkste aandachtspunten van de nieuwe minister van Economische Zaken en Klimaat zal de netcongestie moeten zijn.

Op de vraag of Saskia als inwoner van Meppel ook vanuit de landelijke politiek een positieve bijdrage kan leveren aan de eigen regio, antwoordt ze als volgt: “Een van onze speerpunten is dat de regio, dus ook Drenthe en Overijssel, meer autonomie moet krijgen, wat lokaal of regionaal geregeld kan worden, laten we aan gemeenten en provincies over. De overheid heeft jarenlang alleen maar oog gehad voor de grote steden, de toch al sterke regio’s, zoals bijv. Eindhoven en daar het beleid op gebaseerd. Daar moet echt verandering in komen, want in iedere regio wonen en werken mensen, zitten bedrijven en gebeuren mooie dingen. Dat moet weer op de politieke agenda van Den Haag komen en daar ga ik me hard voor maken.”

Saskia geeft aan dat de BBB vindt dat ze moeten waarborgen dat de basisvoorzieningen, zoals de bus en de trein, weer terugkomen. De laatste jaren zijn deze voorzieningen verdwenen. Zij willen dat de bus gewoon stopt in de buurt. Dat er goede spoorverbindingen zijn tussen stad en platteland, maar ook tussen plaatsen in de Eu-regio. Dat het zwembad open kan blijven, de pinautomaat op de hoek (en dus contant geld beschikbaar blijft). Dat de dokter en het ziekenhuis beschikbaar zijn. Dat de jaarlijkse straatbarbecue, het dorpsfeest, en het terras in de stad of in het dorp blijven. Dat we huizen kunnen bouwen en dat bedrijven zich kunnen vestigen en ruimte hebben voor ontwikkelingen, wat essentieel is voor de regionale werkgelegenheid. Dat onze onderwijsinstellingen voldoende geld en ontwikkelingskracht hebben.

Eén van de opvattingen van inwoners van Nederland is dat mensen denken dat de BBB er voornamelijk voor de boeren is. Saskia beaamt dit en begrijpt deze gedachte. Met alle stikstof problematiek en de beoogde uitkoop van boeren, zijn dat natuurlijk de belangrijkste punten van de partij geweest in de afgelopen 2 jaar. Maar de BBB is veel meer dan alleen boeren. De partij profileert zich als een brede volkspartij, wat betekent dat ze zich ook hard maken voor bedrijven en burgers. De belangen van zowel bedrijven als burgers zie je ook terug in veel punten van het verkiezingsprogramma. De rode draad in het programma is een fijne en veilige leefomgeving met ruimte voor eigen verantwoordelijkheid, zelfontplooiing en goede basisvoorzieningen waaronder vervoer, winkels, zorg en dokter en een overheid die hierbij faciliteert en ondersteunt.

Op de vraag wat haar persoonlijke doel is in de politiek en wat ze wil bereiken, geeft ze een helder antwoord. “Mijn persoonlijke doel is om te zorgen dat we beleid en wetten maken waarin belangen worden meegenomen die realistisch en praktisch haalbaar. Beleid en wetten moeten ons als samenleving ondersteunen en niet verlammen. Gebaseerd zijn op wat er werkelijk speelt in onze samenleving, dus waar lopen we tegenaan vanuit de praktijk en hoe kunnen we daar realistische en haalbare oplossingen voor bedenken. Wat ik wil bereiken is dat we stoppen met al die maatregelen en regels die alleen maar leiden tot een enorme regeldruk bij bedrijven, zonder dat duidelijk is waarom we het doen en wat het nu echt bijdraagt aan ons als samenleving. De huidige overheid gaat niet uit van vertrouwen maar van wantrouwen. De toeslagenaffaire is daar een schrijnend voorbeeld van. Dat moet echt stoppen, ik ga me straks in de Tweede Kamer sterk maken om te zorgen dat we al die maatregelen en regels nog eens goed tegen het licht houden (nut en noodzaak) en afschaffen wat geen enkele positieve bijdrage levert. De overheid is er voor ons en niet andersom! Dus een slagvaardige overheid, met realistische en haalbare plannen, die doet wat ze belooft, die ruimte en vertrouwen geeft aan burgers, bedrijven en natuurlijk onze boeren!”